فلسفه و آثار گریه و عزاداری برای امام حسین (ع) از زبان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 30 /3/ 61 .