بازرسی سازمان بازرگانی و برخورد رئیس شعبه تعزیرات حکومتی با فروشندگان لوازم یدکی تقلبی که در آنها را جعبه های اصلی عرضه می کنند .