کی باید از این امکان استفاده کرد ؟ اسکن های دو، سه و چند بعدی چیست؟ نکات ویژه ای که خانم های باردار باید بدانند ... .