والدین انگلیسی برای فراغ خیال از اعتیاد فرزندانشان متوسل به شرکتهای خصوصی ای شده اند که با استفاده از سگ‌های مواد یاب کل خانه را مورد بازرسی قرار می دهند تا خیال والدین از بابت معتاد نبودن فرزدنشان راحت شود.