یک کارگر ساختمان سازی در حین کار بین دستگاه بوتن سازی و پایه گیر می‌کند حاضرین برای نجات وی دست به دامان مامورین آتش نشانی می شوند ... .