گوشه هایی از زندگی ولحظه تاثیر گذار مرگ رسول ترک به همراه داستان عزاداری حضرت رقیه در دمشق .