شگردی آسان برای پاک کردن کلمه به کلمه به جای حرف به حرف در نرم افزار word ( البته این تکنیک در اکثر نرم افزارهای ویراستاری تحت ویندوز هم کار می کند ).