صحبت های دکتر " روازاده " ، در مورد مصرف به موقع مواد غذایی و بخصوص حبوبات . هرچی بجای خودش ، استفاده از عدس ، لوبیا و نخود ... .