سخنانی در بیان چگونگی ورود فرزند امام محمد باقر حضرت علی ابن محمد باقر به ایران که هم اکنون در مشهد اردهال از توابع کاشان مدفونند .