پس از ناهار وقتی از خواب بیدار می شوم با احساس خستگی زیاد همراه است ، علت چیست ؟ علت را از زبان " دكتر روازاده " ببینید و بشنوید .