مسلماً یکی از محبوبترین نوشیدنی ها در بین مردم و مخصوصاً قشر جوان ، نوشابه های گازدار است ، در حالی که این نوشیدنی دارای مضرات بسیار زیادی است . سخنان دکتر حسین روازاده درباره ی مضرات استفاده از نوشابه های گازدار را ببینید و بشنوید .