مشخصات نمک مناسب و مفید برای آشپزی و تهیه مواد غذایی از زبان دکتر روازاده .