مضرات استفاده از میوه های فرنگی شامل توت فرنگی و هویج فرنگی و گوجه و همچنین مضرات استفاده از رُبّ گوجه فرنگی از زبان دکتر حسین روازاده.