گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، نفوذ امام رضا(ع) در قلبهای مردم و حتی سرداران مامون شرایطی را فراهم آورده که باعث ترس آنها شده است و همچنین این شرایط غیرقابل تحمل برای خلافت عباسی می باشد .