بیماری های تب و تشنج و عوامل ایجاد تشنج در کودکان و کنترل آنها از زبان دکتر محمدرضا اشرفی ، متخصص کودکان و فوق تخصص مغز و اعصاب . به مدت 09:00 .