گوشه هایی از سریال " ولایت عشق " ، فرمان امام رضا بر عدم شورش در بلاد به اسم امام (ع) پس از مرگ هارون و طریق درست مسلمانی در بیان نورانی امام رضا علیه السلام ... .