نکاتی مهم و کلیدی در مورد گوشت گاو ، شتر و مرغ و محسنات استفاده از کله پاچه از زبان دکتر روازاده .