قسمت اول از مستندی با موضوع قانون جاذبه در انسان و راز موفقیت انسانهای بزرگ . « تفکر مثبت انسان را به خوبیها و موفقیت می رساند...» . به مدت 10:03 .