نوای دلنواز سید رسول واعظ و خواندن شعری زیبا به حالت مناجات گونه در برنامه " ماه خدا " . « غرق گنه نامید ، مشو ز دربار ما / امیدواری بجوی ز نام غفارِ ما / در دل شب ، خیز و ریز قطره ی اشکی ز چشم / که دوست دارم کند ، گریه گنه کار ما ... » .