نوایی دلنشین از شعری عرفانی . « روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم / از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا میروم آخر ننمایی وطنم / مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا / یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم ... » .