قسمتی از سریال امام علی (ع) . « سکانسی که ابن ملجم از قطام خواستگاری می کند و قطام مهریه خود را قتل امام علی (ع) قرار می دهد و ابن ملجم را به قتل امام ترغیب می کند » . به مدت 12:51 .