قسمتی از سریال امام علی (ع) . « عبدالرحمن زیر چشمى به او نگاه مى کرد و فریفته عشق او و جمال زیبایش شد ، اگر چه قبلا زیبایى او را شنیده بود ولى الا ن زیبایى او را به چشم مى دید ... » . به مدت 10:49 .