قسمتی از سریال امام علی (ع) . خوارج بر حکمیت ابو موسی اشعری اسرار کردند . به مدت 16:20 .