قسمتی از سریال امام علی (ع) . تیر خوردن مالک اشتر در جنگ صفین . به مدت 03:31 .