قسمتی از سریال امام علی (ع) . با حیله عمرو عاص و قرآن سر نیزه كردن شامیان كوفیان ساده فریب خوردند و دست از جنگ كشیدند . به مدت 12:02 .