قسمتی از سریال امام علی (ع) . اشعری را مامورین مالک اشتر دستگیر کردند تا مانع کار شکنی های او شوند وکوفیان به سپاه امام علی بپیوندند . به مدت 07:05 .