قسمتی از سریال امام علی (ع) . مردم جاهل شتر سرخ موی جمل را همانند بت و در حد شرک تکریم می کنند . به مدت 02:43 .