قسمتی از سریال امام علی (ع) . رقابت طلحه وزبیر بر سر خلافت خیالی پس از حضرت علی شدید بود . به مدت 05:15 .