قسمتی از سریال امام علی (ع) . عایشه برای کینه توزی با علی (ع)قیام کرد وشتر سرخ مویی را همانند بت علم کرد و در حد شرک رساند . به مدت 02:21 .