قسمتی از سریال امام علی (ع) . معاویه برای رسیدن به اهداف شومش پیراهن عثمان را از مدینه به شام آورده بود تا ادعای خونخواهی خلیفه كند . به مدت 14:55 .