قسمتی از سریال امام علی (ع) . بعد از قتل عثمان مردم مسلمان برای بیعت با حضرت علی(ع)به خانه اش هجوم آوردند و حضرت را مجبور به پذیرفتن خلافت كردند . به مدت 13:29 .