قطعه ای جذاب از ماجراهای سه ناقلا . سه ناقلا در یک کارگاه چوب بری استخدام می شوند و باید درختهای جنگل رو برای مصرف قطع کنند اما این کار آنها با سر و صدای زیادی همراست و باعث اذیت شدن خرسی می شوند که در آن نزدیکی خواب است . به مدت 07:09 .