در ماه رمضان بندگان علاوه بر خودسازی و جلا روح و روان به بازسازی جسم خود می پردازند به گونه ای که اگر شرایط تغذیه و نیازهای بدن به درستی صورت نگیرد ، ممکن است نتوان به نتایح معنوی مورد انتظار در این ماه عزیز دست پیدا کرد ... .