نکاتی درباره ی روزه گرفتن بیماران . « بدون شک سود بردن از معنویات ماه رمضان بدون توجه به توصیه پزشکی بدست نمی آید ، روزه دارانی که به علت بیماری مجبور به مصرف دارو هستند باید ... » .