مشروح اعترافات سید شهاب الدین طباطبایی در چهارمین جلسه از دادگاه . « بنده از رییس ستاد آقای موسوی شنیدم که مسول کمیته صیانت از آراء گفته که مستندات کمیته در مورد تخلفات انتخابات ... » . به مدت 22:25