برخی افراد تصور می کنند که عینک های آفتابی کاربرد چندانی ندارد و تنها برای زیبایی بکار می رود اما بررسی ها نشان میدهد که پرتو فرابنفش نور خورشید...به مدت 4:55