پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1387 . باید راههای میانبر و باتدبیر را یافت و با تلاش خود جبران عقب ماندگی طاغوتهای گذشته را بکنیم ... . په مدت 00:51 .