پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1387 . امسال را سال نوآوری و شکوفایی می نامم و انتظار دارم هم در زمینه ی نوآوری و هم در زمینه ی شکوفایی ، ملت ما شاهد نتایج شیرینی باشند ... . به مدت 00:31 .