کلیپی کوتاه از سخنان کارشناسان و محققان در رابطه با نقشه انگلستان برای نفت ایران. به مدت 01:12