کلیپی در بزگداشت مقام آزادگان: آزادگان نماد سرافرازی مردم و ملت ایران هستند و پاسداشت آنان پاسداشت رشادت و مقاومت است ... . .