یک پیرمرد قائمشهری در حالی که در باغ خود مشغول کار بود، ناگهان یک عقاب وحشی از آسمان آمد و وی را مورد حمله خود قرار داد ... . به مدت 00:31 .