قسمت اول از بررسی نقش آمریکا در عصر آخر الزمان ، کارشناسان: شفیعی سروستانی ، دکتر قائدی ، اسقف رمزی گرمو ، حسن بلخاری و اکبر براتی . به مدت 10:50 .