كتیبه دور گنبد حرم حضرت علی(ع) كه شامل آیاتی از قرآن كریم و اشعاری به زبانهای فارسی و تركی است ، در زمان حكومت صدام تخریب شده بود كه به همت هنرمندان ایرانی بازسازی و مجددا نصب گردید . به مدت 04:14 .