کلیپ بسیاردیدنی از زیبایی های کف دریا ، در این کلیپ دوربین به عمق دریاها رفته است تا به شما نحوه زندگی کردن موجودات زیبای آن را نشان دهد . به مدت 05:42 .