نماهنگ بسیار زیبا در رابطه با میلاد مسعود مولود کعبه حضرت علی (ع) . « رو سیهم روسیهم یا علی / من ز ازل تا ابد زان دو چشم / منتظر یک نگهم یا علی / روشن و گرم از نظر لطف توست / شامگهم صبح گهم یا علی من ز ازل تا ابد زان دو چشم / منتظر یک نگهم یا علی / تیغ تورا بوسه دهم / تا نکشم سر بنهم / تیغ تورا بوسه دهم .... » . به مدت 04:17 .