کلیپی زیبا تهیه شده توسط خبرگزاری فارس درباره میلاد امام علی علیه السلام . « چه شد که خشت روی خشت چیده شد کعبه / برای چیست که این قد کشیده شد کعبه / مگر که از دل این خانه می زند بیرون / که ناز مقدم او آفریده شد کعبه / چه قرنها که فقط محض خاطر بتها / به گوش مردم عامی شنیده شد کعبه / که آمد و چه شنید و چه گفت می دانی ؟ ... » . به مدت 04:18 .