فیلمی مستند درباره یک امامزاده جعلی و خرافه پرستی برخی از مردم محلی