چهره معصومانه و کودکانه او بر روی تلویزیون نقش می بندد، اوایل جنگ است، خرمشهر آزاد شده است. صحبتهایش اما به نوجوان نمی ماند. چون مردان الهی سخن می گوید مثل « مردان خدا ». مردان خدا را «مردان خدایی» می شناسند . کلیپ مصاحبه با شهید مهرداد عزیزالهی که بسیار صدا کرد .