« اگر بگوییم حبّ خدا محبت های دیگر را از بین می برد ، درست است اما درست تر آن است که محبت های دیگر در سایه حبّ خدا جان می گیرند و روح پیدا می کنند و انسان سراسر رحمت و محبت می شود ... » . بیان رفتار محبت آمیز و عاشقانه شهید همت .