خبری کوتاه اما گویا از عمق فاجعه و مظلومیت در غزه .